stacja 2

STACJA  II

L0SY ZAMKU KORZKIEW I JEGO WŁAŚCICIELE

Menu Stacji 2

czas około 30 minut

STACJA II

2-Materiały potrzebne do zadania i wskazówki dla nauczyciela
Losy zamku Korzkiew i jego właściciele

Materiały

Wskazówki dla nauczyciela:

Po dotarciu do tablicy informacyjnej przed bramą zamku nauczyciel zapoznaje uczniów z historią obiektu. Następnie rozciąga między drzewami linkę z naniesioną osią czasu i poleca uczniom przytwierdzić do niej za pomocą klamerek wylosowane kartki z kolejnymi właścicielami. Następnie rozdaje grupom karty pracy. Po wspól­nym sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia karty pracy nagradza uczniów drugim elementem "Korzkiewskich puzzli".

DZIEJE ZAMKU KORZKIEW (z łablicy informacyjnej)
Około roku 1352 rycerz Jan Syrokomla, na litej skale wapiennej, rozpoczął budo­wę gotyckiej wieży mieszkalnej, będącej najstarszą częścią zamku Korzkiew. Obron­ny charakter zamku nie jest obecnie czytelny, ale wystarczy wyobrazić sobie trzęsa­wisko na miejscu niżej położonego parku, by zrozumieć wybór tej lokalizacji. W ob­wodzie obronnego muru umieszczone są dwie baszty-wschodnia i zachodnia, a tak­że powstały w XVII w. budynek bramny z pięknym portalem i półkolistą archiwoltą. Zabudowania tworzą w całości trójkątny dziedziniec opadający w kierunku południo­wym. Jeszcze w XVI w. do piętrowego skrzydła gotyckiego dobudowano skrzydło renesansowe.

O ważności rodowej siedziby świadczył fakt, że potomkowie założyciela zamku zaczęli nazywać się Korzekwiccy. Wnuk protoplasty Jana - Zaklika był wybitną po­stacią, piastował godność starosty sądeckiego, lubelskiego, a także godność podsęd-ka ziemi krakowskiej. W bitwie pod Grunwaldem dowodził 47 chorągwią. Z bitwą
grunwaldzką związany był jeszcze jeden Korzekwicki -Jakub z Korzkwi, biskup płocki, uczestnik soboru w Konstancji, pierwszy polski audytor Roty.

Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. W1486 r. dobra korzkiewskie zostały odsprzedane Szczepanowi Świętopełkowi, a od jego syna Mikołaja w 1517 r. nabył je Piotr Krupek rajca krakowski. Syn Piotra Krupka zamek odsprzedał Mikołajowi Jaskierowi. Następnie zamek przeszedł w ręce rodziny Zbo­rowskich. W 1572 r. zakupili go i dziedziczyli do 1652 r. Ługowscy. Z kolei przez blisko wiek dobra były w posiadaniu magnackiej rodziny Jordanów. To właśnie Mi­chał Jordan gościł na polowaniu w Korzkwi króla Augusta III. W latach 1755-1775 dobra należały do podskarbiego Teodora Wessla, a przez kolejne kilkadziesiąt lat do 1847 r. były w ręku Wodzickich, którzy sprzedali je Józefowi Sedlmajerowi, do które­go należały do 1879 r. Do roku 1945 dobrami korzkiewskimi władali wspólnie: rodzi­na Giustinianich oraz Karol Guziński, a następnie Radecki, od którego w 1952 r. pań­stwo przejęło cały majątek korzkiewski.

W 1997 r. ruiny zamku z parkiem nabyła firma Donimirski Pałac Pugetów z Kra­kowa. Firma zajmuje się remontem i adaptacją zabytków na cele hotelarskie. Środki na bieżący remont zamku czerpie z prowadzonych w Krakowie hoteli "Pugetów" i "Maltańskiego", wynajmu prowadzonego w Pałacu Pugetów, a także parkingów na ul. Straszewskiego 15 i Starowiślnej 15.

Właœciciele Korzkwi

   
1352-1486 Rycerze herbu Syrokomla
1486-1517 Szczepan Świętopełk z Irządz i jego syn Mikołaj
1517-1545 Krupkowie i Jaskierowie
1545-1572 1572-1652 Zborowscy, Ługowscy
1564-1675 Jordanowie
1755-1775 Teodor Wessel
1775-1847 Wodziccy
1847-1879 Józef Seldmayer
1879-1882 Bogumił Jeziemiński
1882-1890
Henryk Wieliczko
1890-1893 Paweł Bystry-Badeni
1897-1952
Maria Giustiniani, Karol Guziński i jego potomstwo
od 1952 Państwo Polskie
od 1985 Magdalena Piasecka-Ludwiń
od 1997 Jerzy Donimirski

Zadania dla uczniów:
Przedstawiciele grup losują kartki z informacją o poszczególnych właścicielach zamku. Uczniowie przyczepiają za pomocą klamerek wylosowane kartki w odpowied­nich miejscach osi czasu. Następnie uzupełniają kartę pracy (patrz karta pracy).

góra

STACJA II
2- KARTA PRACY DLA UCZNIA
( PIERWSZA)

"Losy zamku Korzkiew i jego właściciele"

Pytania

1. Na przełomie jakich wieków właścicielami zamku byli rycerze herbu Syrokomla?

2.   Kto zarządzał zamkiem na przełomie wieku XVIII i XIX?............................................

3.  Jak nazywa się obecny właściciel Korzkwi?...................................................................

4.   Napisz aktualną datę roczną cyframi rzymskimi........................................................

góra

STACJA II
2- KARTA PRACY DLA UCZNIA
( DRUGA)

"Losy zamku Korzkiew i jego właściciele"

Wykreślanka - Opiekuńcze duchy zamku

Pośród liter ukryte są imiona i nazwiska dawnych właścicieli zamku w Korzkwi. Imiona i nazwiska zapisane sš bez przerwy pomiędzy wyrazami pionowo lub poziomo. Postaraj się je odnależć.

skresl

góra

STACJA II
2- KARTA PRACY DLA NAUCZYCIELA

"Losy zamku Korzkiew i jego właściciele"
(KLUCZ ODPOWIEDZI)

1. Na przełomie jakich wieków właścicielami zamku byli rycerze herbu Syrokomla?

Odp. Na przełomie XIV/XV w.

2. Kto zarządzał zamkiem na przełomie wieku XVIII i XIX?

Odp. Wodziccy

3. Jak nazywa się obecny właściciel Korzkwi?

Odp. Jerzy Donimirski

4. Napisz aktualną datę roczną cyframi rzymskimi

Odp. MMV

STACJA II
2- KARTA PRACY DLA NAUCZYCIELA

"Losy zamku Korzkiew i jego właściciele

Odpowiedzi do wykreślani - Opiekuńcze duchy zamku

odpowiedzi